પહેલું પુસ્તક Yashvant Thakkar દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ