પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની મહારાણા પ્રતાપ... Sneha Patel દ્વારા Detective stories માં ગુજરાતી પીડીએફ