અસત્યના પ્રયોગો ( મારી આત્મશ્લાઘા ) 12

by Deepak Antani in Gujarati Biography

અત્યાર સુધીના જીવનના સંપર્કો, અનુભવો, મુલાકાતો, ચર્ચાઓ, વાંચન વગેરેના નીચોડ રૂપ જે કઈ સમજણ આવી છે, એ ભૂ સરળ રીતે મુકવાનો નમ્ર પ્રયાસ છે. મારું લેખન કૌશલ્ય કે મને સાહિત્યકાર તરીકે ઓળખાવવામાં સહેજ પણ રસ નથી. કે એવો કોઈ ...Read More