અહો આશ્ચર્યમ : ગંધ પારખવાની ક્ષમતા માનવી ની સુપર પાવર શક્તિ સમાન છે

by CHAVADA NIKUL in Gujarati Human Science

વાચવામાં અને વિચારવામાં ભલે ઉપર નું ટાઇટલ જરા વિચિત્ર કે આશ્ચર્ય લાગતું હોય પણ આ લેખ ના અંતે તમે પણ માનશો કે સુગંધ અને તેને પારખતું નાક બન્ને સાયકોલોજિકલ અને બાયોલોજીકલ જોડાયેલ હોય છે વળી એની સાથે શરીર ની ...Read More