ઊંડા અંધકાર પછી ઉજાસ ના દિવસો... પ્રકરણ..૧

by GAURAV CHAUDHARI in Gujarati Novel Episodes

વાત તો સમય ની છે પણ સમય જતા સમય ભુલાઈ જાય પણ અમુક ઘટના કે યાદો એ કાયમી આપનામાં સમાઇ જાય. જેથી તારીખો નો ઉલ્લેખ તો નઈ મળે પણ વર્ષો તો યાદગાર છે. વાત હતી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની ...Read More