પ્રિય તું..(the last letter)

by aateka Valiulla in Gujarati Letter

પ્રિય તું...ઘણુ બધુ કેહવું છે તને, પણ હવે શબ્દ ખૂટે છે.કારણ કે શબ્દ કદાચ વર્ણવી જ નહીં શકે મન ની ઉથલપાથલ ને...એક એકાંત છે.. જેમા હૂઁ છું અને કદાચ તું પણ છે..નાં ના... આ દુઃખ નાં આંસુ નથી... આ ...Read More