પ્રેમની પેલે પાર ભાગ - ૧૦

by Shefali Verified icon in Gujarati Love Stories

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે અભી પ્રેમનો પ્રસ્તાવ આકાંક્ષા સામે મૂકે છે. તરત જવાબ ન આપતા આકાંક્ષા બીજા દિવસે સ્વીકારે છે. હવે આગળ... ********** નજરમાં નજર બસ આમ જ વસી જાય...!! હવે તો આ પ્રેમ પણ પેલે પાર થઈ ...Read More