We get results of our actions here only by vinayak mandrawadker in Marathi Short Stories PDF

आपले कर्माचे फळ येथेच मिळेल

by vinayak mandrawadker in Marathi Short Stories

माझे सत्तर वर्षाचे जीवनात काही असे अनुभव आलेत कि ,त्या अनुभवांना शेर केलो तर , बरेच जणांना उत्साहदायक मार्गदर्शन मिळेल असं मला वाटतो. म्हणून हा एक पहिला प्रयत्न . मी एक साधा कारकूनाचा मुलगा. ...Read More