જીવન - એક ક્લાઇમૅક્સ

by Ravi in Gujarati Motivational Stories

આજે તો થોડી જીવનમાં વીતેલા ભૂતકાળ ને યાદ કરતા પહેલા વર્તમાનમાં રહેલા મારા ફિલ્મોનાં કિરદાર સાથે તમારી ઓળખાણ કરાવી દવ. પણ આ જીવન - એક કલાઇમૅક્સ ફિલ્મનો હીરો એટલે હું પોતે મિસ્ટર રવિ.પણ પ્રશ્ન એ છે કે દરેક લોકો ...Read More