જાપાન - એક શિષ્ટતાનો દેશ 

by Yash in Gujarati Short Stories

જાપાન એક પાવરફૂલ દેશ છે જેનું સ્થાન વિશ્વમાં હાલ ત્રીજું છે લગભગ ૪૦૦ થી ૫૦૦ વર્ષ પેહલા સામુરાઇ ના પણ પેહલા ૨૦૦ વર્ષ પેહલા લગભગ ૧૬૫૦ થી ૧૮૫૦ ના વચ્ચે શોગુન યુગ ચાલતો હતો અને આ યુગ દરમિયાન જાપાન ...Read More