બ્લૉક્ડ એન્ડ મ્યુટેડ

by Purvi in Gujarati Short Stories

આજે સૂરજ અને નિશાના 'અબોલા' ને મહીનાઓ વીતી ગયાં. શાળા અને કૉલેજ કાળમાં એકમેકની તાકાત બની પડખે ઊભાં રહેતાં આ બન્ને મિત્રોની મૈત્રી લોકો માટે આદર્શ ઉદાહરણ હતું. શિક્ષણકાળ પશ્ચયાત બન્ને મિત્રો પોતપોતાના જીવન ઘડતરમાં અને ત્યાર બાદ ગૃહસ્થીમાં ...Read More