અધુુુરો પ્રેમ - 6 - આશાં નું કીરણ

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

આશાં નું કીરણ પલક ધીરે ધીરે આકાશ સાથે વિતાવેલી પળોને યાદ કરી કરી ને વાગોળી રહી છે.એટલામાં બપોર ચડી ગયું. ને સુરજ મધ્યાહન પર તપી રહ્યો છે. ને પલકના આંખથી એક બિંદુ એના ગાલ પરથી લીસોટો પાડી ગયું. ...Read More