અધુુુરો પ્રેમ - 13 - મુલાકાત

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

મુલાકાતવીશાલની વાતથી પલકને મનમાં શંકાઓના વાદળોએ ઘેરી લીધી. એ પહેલાં તો ઘરમાં જ્ઈને ખુબ જ રડી લીધું. એકતો હજી પોતે આકાશનું ચેપ્ટર ખતમ નથી કરી શકી ત્યાં તો એને વીશાલની વાતોએ દુઃખી દુઃખી કરી નાખી.એની ઉપર જાણે મોટો પહાડ ...Read More