અધુુુરો પ્રેમ - 17 - બહાદુરી

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

બહાદુરીપલકને આજે નેહલ તરફથી ખૂબ હીંમત મળી,ભુતકાળમાં પલકે સીંહોનું બચ્ચાને પોતાના જીવ જોખમમાં મુકી ને પણ પોતાની પાસે લઈ ને રમાડવા લાગી હતી. નેહલે એને યાદ કરાવી એની "બહાદુરી"વધુમાં નેહલે કહ્યું કે તું એ મજબૂત મનોબળની છોકરી છે.જેનાથી આખીય ...Read More