કીટલીથી કેફે સુધી... - 15

by Anand in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(15)“ઓ સાયબ કોની યાદમા ખોવાઇ ગયા...” મારી સામુ જોઇને જયલો બોલ્યો.“ખોવાઇ તો મારી જીંદગીમા ગયો...” હુ મારા દુઃખ ભરેલા દીવસો કોઇને સંભળાવા માટે નુ બહાનુ શોધતો હતો. આજે આ મળી ગયો. ખબર નહી કેમ મને જુના પતા ...Read More