અરુણભાઈ બી. રાવલ “રાવલ સાહેબ”

by Sunilkumar Shah in Gujarati Motivational Stories

અરુણભાઈ બી. રાવલ “ રાવલ સાહેબ” શિક્ષણ સમાજનો પાયો છે અને સૌથી ઊંચું સમાજમાં એક દ્રષ્ટાંત છે કે, જેના દ્વારા આપણે આપણી ભાવિ પેઢીને નિર્માણ કરી શકીએ. વ્યક્તિએ દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ આવવું હોય તો શિક્ષણને યોગ્ય કેળવણી ...Read More