લાગણીઓનું શીતયુદ્ધ : પ્રકરણ 1

by Aadit Shah in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ – 1 જ્યારે સમય માં બદલાવ આવવાનું શરૂ થાય છે ને ત્યારે બધું જ બદલાઈ જાય છે..., માત્ર શબ્દો જ નહિ જીવન પણ અને એને જીવવાના કારણો પણ ... અને હા, કદાચ સંબંધઓના સમીકરણો પણ....... અનંત, ...Read More