એક ગરીબ યુવાન છોકરો અણધારી ભાગ્ય માં આવે છે......

by Yaksh Joshi in Gujarati Short Stories

એક ગરીબ છોકરો રાજુ નામ તેનું તે ખુબ જ મહેનતુ અને ઈમાનદાર માણસ રાજુ એ એક શેઠ ના ત્યાં કામ કરે અને પોતાનું જીવન,ગુજરાન ચલાવે રાજુ ના ઘર માં રાજુ નું પોતાનું કોઈ જ ન હતું.જે દુનિયા માં ગણા ...Read More