કોરોનાની કકળાટ હાસ્યની હળવાશ – ૮ 

by Ashok Upadhyay in Gujarati Humour stories

કોરોનાની કકળાટ હાસ્યની હળવાશ – ૮લોકડાઉનમાં ઘરમાં બેઠાબેઠા વાઇફે મને “લોક” [ તાળું ] માં તેલ નાંખવાનું કામ સોંપ્યું. હું લોકમાં તેલ નાખીને એનો કાટ કાઢી રહ્યો હતો. ચાવી મારી ને લોક ખોલ બંધ કરી રહ્યો હતો. કામ પત્યું ...Read More