Kayakalp---Purvardh by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

कायाकल्प --पूर्वार्ध

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

आज कौसल्याबाईंना ते पुन्हा जाणवले. पांघरून नेहमीचेच होते. पूर्वी कधी, ते झोपताना डोक्यावरून घेतले की, पाय बाहेर जात नसत. हल्ली बरेचदा पाय बाहेर जात होते. काहीतरी बदलत होत. नक्की काय हे त्यांना कळेना. आज डॉक्टरांना सांगायला हवं. कौसल्याबाई वय ...Read More