સારા વ્યવહારને ભૂલી ગયા??

by Milan Mehta in Gujarati Motivational Stories

કોઈનો પ્રેમ ક્યારેય ઓછો નથી હોતો આપણી અપેક્ષાઓ ખૂબ વધારે હોય છે.આપણે ત્યાં લોકો દુઃખી અને હેરાન સ્વ થી વધારે થતાં હોય છે, એટલે કે પોતાના સ્વજન કે મિત્રથી થાય છે તેના કરતા પણ સ્વયમથી વધારે થાય છે કારણ ...Read More