જીવનને પ્રેમપત્ર

by Aakanksha in Gujarati Letter

04/07/2020પ્રિય, જીવન આજ સુધી મેં તારા અસ્તિત્વને જાણ્યું જ નથી, અને સ્વાર્થી બનીને જ્યારે પણ મારા પર સંકટ આવ્યું છે, ત્યારે મે તને યાદ કર્યું છે. આજ ...Read More