સાચી પ્રાથના - ઍક મા ની પ્રાથના

by Yaksh Joshi in Gujarati Short Stories

એક વાર ની પ્રાથનાબીના બેન ને દરરોજ સવાર માં ઘરકામ હોય અને દિપક ભાઈ ને ભગવાન ના ભજન કરવા જોઇ. દરરોજ ની કંકાસ, લગ્ન જીવનને દસ દસ વર્ષ થયાં હોવા છતાં સંતાન માં કંઈ જ નહિ. દીપક ભાઈ આખો ...Read More