પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 3

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ તરવાની તૈયારી ભાગ - 3 લગભગ 40 વર્ષની ઉમરે કદાચ 1-2 કિલોમીટર પણ દોડી ન શકાય તેવી મારી ફીઝીકલ ફીટનેસ હતી. ભારે શરીર મેદસ્વીતાની નિશાની હતી. માટે નાના ગોલ થી શરૂઆત કરી ...Read More