પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 4

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ દોડવાની તૈયારી ભાગ - 4 લગભગ ૩-4 વર્ષ સુધી બરોબર સ્વિમિંગ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં કર્યા પછી સ્વિમિંગ કરીને મન ભરાઈ ગયું થાકી ગયો હતો, મન તો ઘણું ચંચળ હોય છે. એકજ વસ્તુ કરવાથી ...Read More