ચાર્ટડ ની ઓડિટ નોટસ - 15 લુક ડાઉનનો સમય (નીચું જોવા નો સમય)

by Ca.Paresh K.Bhatt Matrubharti Verified in Gujarati Comedy stories

# ચાર્ટડની ઓડિટ નોટ્સ -70 ## Ca.Paresh K.Bhatt #________________________" લુક " ડાઉનનો સમય (નીચું જોવા નો સમય)________________________ માણસ પ્રાથમિક અવસ્થામાં હતો ત્યારે પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં રહેતો હતો. ધીમે ધીમે શહેરો વિકસતા ગયા ...Read More