ચાર્ટડ ની ઓડિટ નોટસ - 17 - ગાંધીજી , સાવરકર અને કૃષ્ણ

by Ca.Paresh K.Bhatt in Gujarati Humour stories

# ચાર્ટડની ઓડીટ નોટ્સ – ૭૪ ## Ca.Paresh K.Bhatt # _____________________ ગાંધીજી , સાવરકર અને કૃષ્ણ _____________________ભારત દેશની સૌથી વધુ ચિંતા કરનાર આ ત્રણેય વિભૂતીને આપણેજ અન્યાય કર્યો છે. સૌથી વધુ ગાળો ને મશ્કરી આપણે જ તેમને આપી ...Read More