સ્વપ્ન માં એક ક્રાંતિકારી સાથે મુલાકાત થઇ હતી

by Atit Shah in Gujarati Poems

સ્વપ્ન માં એક ક્રાંતિકારી સાથે મુલાકાત થઇ હતી!A poem on patriotism-આઝાદી ના શહીદો ના બલિદાન ની સરખામણીએ તુચ્છ કહી શકાય એવી , પણ ખરેખર દિલ થી રચેલી આ નાનકડી કવિતા રજુ કરું છુ .કાલે સ્વપ્ન માં એક ક્રાંતિકારી સાથે ...Read More