હે! તરસી આત્માઓ મારા ઘરમાંથી ચાલી જાવ.

by AJAY BHOI in Gujarati Health

આંખ ફાડીને અંધકાર ઊભો હતો, તેના ડરથી અજવાળું હમણાં જ ક્યાંક છપાઈ ગયું હતું, કાળી સાળી ઓઢીને કાતિલ અદાથી નિશા રાણી ધરતીની સેર કરવા નીકળ્યા હતાં, ટાવરના ટકોરા અગિયારના ઇશારા કરતા હતા, તમરાઓનો તિણો અવાજ શરુ થઇ ગયો હતો, ...Read More