He says that .... by Tanu Kadri in Gujarati Short Stories PDF

એને કહે જે ....

by Tanu Kadri in Gujarati Short Stories

રાતનું અંધારું થવામાં હજુ વાર હતી. સુરજ ડૂબી ગયો હતો પરતું તેનો પ્રકાશ હજુ પણ અંધકારને દુર રાખી રહ્યું હતું. સુરજ મુખી નાં ફૂલો હજુ પણ સુરાજ ની સામે જોઈ રહ્યા હતા. ગાર્ડનમાં ચારે બાજુ લગાવેલ અલ અલગ ફૂલો ...Read More