બીમાર પડવાની પણ મજા છે

by DAVE MITAL in Gujarati Letter

આજ કાલ કોરોના અને કોવિડ ૧૯ ના લીધે બીમાર પડવું ખૂબ જ ખરાબ છે. પણ એની પહેલા જયારે આપણે બીમાર પડતા ત્યારે એક અલગ જ આનંદ થતો. બધા લોકો આપણે આજુ બાજુ ફરે. બધા નું ૨૪ કલાક ધ્યાન આપણી ...Read More