મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ : 10

by Hiren Manharlal Vora in Gujarati Poems

કાવ્ય : 01?ખાટીમીઠી યાદો 2020?વીતી ગયું વર્ષ 2020ખાટી મીઠી યાદ લઇવીત્યું અડધું લોકડાઉંન માંતો વીત્યું અડધું ડર માંનહોતું સપના માં વિચાર્યુંએટલું મળ્યું ઘરના સાથે રહેવામજા આવી લોકડાઉંન મારમીને બાળકો સાથે લોકડાઉંન માંઉજાગર થયું બચપન મારુકમને હાથ સાફ કર્યા ઘરકામ ...Read More