મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ : 11

by Hiren Manharlal Vora in Gujarati Poems

કાવ્ય 1નવાવર્ષ ની પ્રતિજ્ઞાછું હું પામર માનવીનબળાઈઓ ઘણી છે મારીહારી જાઉં છું ખુદ સામે...ગોતી ને એક એક નબળાઈકરવી છે સબળ મારી જાતનથી હારવું હવે ખુદ સામે....અહંકારરૂપી રાવણ નો કરી વિનાશરામદૂત બનવાની કરું કોશિશ..ક્રોધ નાથી મહાવીર જેવી સમતા ધરુંબુદ્ધ જેમ ...Read More