Monkeys and elephants by शितल जाधव in Marathi Short Stories PDF

माकड आणि हत्ती

by शितल जाधव in Marathi Short Stories

1.माकड आणि हत्ती जंगलाबाहेर तलाव होता. त्या तलावात रोज एक हत्ती आंघोळ करायला यायचा. त्याच नाव गजु होत. त्या तलावाजवळ भरपुर झाडे होती. त्या झाडावर पक्षी, खारूताई आणि निलू माकड राहत असे. गजु हत्ती पाण्यात मनसोक्त बसायचा. सोंडेने अंगावर ...Read More