મારો દેશ અને હું... - 2 - પથ્થર

by Aman Patel in Gujarati Magazine

મારો દેશ અને હું માં... શીર્ષક વાંચીને કાંઈ વિચારતા પહેલા પથ્થર એટલે શુ? એક પથ્થર ની કિંમત કેટલી? શું લાગે છે કેટલી? 1 પથ્થર ના જાણકાર ...Read More