Rakhumai (Short Stories Collection) by VAIBHAV TAMBATKAR in Marathi Short Stories PDF

रखुमाई (कथा-संग्रह)

by VAIBHAV TAMBATKAR in Marathi Short Stories

रखुमाई (लघु-कथासंग्रह) - माणसाला शब्द उमटवता आले तो पहिला प्रसंग कसा असेल? गतकाल उलगडून दाखवणारे शब्द. लेखन ही कला आहेच, साध्या सोप्या स्वभावाची माणसे या लघुकथांतून मांडली आहेत. टोकांच्या भावनांशिवाय लिहिण्याचा हा प्रयत्न. या कथा सहजच आपल्या आसपास घडतांना ...Read More