કાઠિયાવાડી અપ્પમ - બાજરીના અપ્પમ

by Vijay Ramesh Bhai Vaghani in Gujarati Cooking Recipe

સાઉથ ઈન્ડિયન અપ્પમ તો તમે ઘણી વાર ખાધા હસે પણ કાઠિયાવાડી અપ્પમ તો નહિ જ ખાધા હોય. આમ તો અપ્પમ સોજી કે ઈટલીના મિશ્રણથી બનતા હોય છે.કાઠિયાવાડી અપ્પમ એટલે બાજરાના લોટ માંથી બનતા અપ્પમ ! બાજરાના રોટલા ખાઈને કંટાળી ...Read More