સંસ્કૃતમાં ભાષામાં કોઈ અપશબ્દ નથી સુરજબા ચૌહાણ આર્ય દ્વારા Spiritual Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ