સ્ત્રી જેટલી અધરી એટલી જ સહેલી. Naresh k Dodiya દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ