સ્વીકાર થી સુખ Paru Desai દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ