ગુજરાતી ભાષાનું ઘટતું પ્રભુત્વ Param Desai દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ