એક પતિનો પત્નીને પત્ર Suresh Lalan દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ