વાચકોના પ્રેમ અને આશીર્વાદ થકી લેખક બની શકાયું છે. મારી ત્રણ રચનાઓ પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે. "ચેકમેટ" આર.આર.શેઠ ઍન્ડ કું દ્વારા પ્રકાશન પામેલ છે. "સોનાલુન" ઓથર ઇન્ક દ્વારા પ્રકાશિત થઈ છે. "રેડ અમદાવાદ" પણ પ્રકાશિત થયેલ છે. ત્રણેવ નવલકથા ઓનલાઈન અને ઑફલાઈન માધ્યમથી ઉપલબ્ધ છે. ધન્યવાદ