નમસ્કાર વાચક મિત્રો...આપ સૌના પ્રેમ અને આશીર્વાદના પરિણામે જ હું લેખક બન્યો... અને મારી રચનાઓ આપા સૌની સમક્ષ મૂકતો રહીશ... ધન્યવાદ...