કહીને જણાવવામાટે તો ઘણા પુસ્તકો મળી જશે, પણ દોસ્ત! કાશ કે કહ્યા વગર જણાવી શકાય એવો દુનિયામાં ક્યાંક ચહેરાનો હાવભાવ મળી જાય!...