અંદરથી જાગો ત્યારે જ સાચી સવાર થાય છે, બાકી તો રોજ રાત પછી સવાર થાય જ છે...