હું બધા માં છું ને બધી વસ્તુના નામ માં છું . પરંતુ હું નહિ બસ બધાના નસીબમાં, છું હું એકના મનની રાધા. ગાયત્રી