સુરતી છોકરી છું, પ્રભુની કૃપા થી લેખિકા છું. બસ આ જ પ્રવાહમાં પોતાનાં વિચારોને કાગળ પર ઉતારવા માંગુ છું. મારા જીવનમાં લાવી તું અનેંરું રૂપની ધારણા.. તું બનશે હવે મારા જીવનના પ્રેમની પ્રેરણા ... તારાં પ્રકાશના આગમનથી થશે મારી સાધના.. પુસ્તક રૂપી જીવનથી રચાશે મારા સ્વરૂપની આરાધના.. Part time writer god gifetd believer value of life 7th October

  • (14)
  • 343
  • 333
  • 361
  • 388
  • 417
  • 432
  • (12)
  • 605
  • (15)
  • 741