હું બધા માં છું ને બધી વસ્તુના નામ માં છું . પરંતુ હું નહિ બસ બધાના નસીબમાં, છું હું એકના મનની રાધા. ગાયત્રી

  • 1.4k
  • 1.1k
  • 1.2k
  • 1.1k
  • 1.1k
  • 2.4k
  • 1.3k
  • 2.8k
  • 1.3k
  • 1.4k