લેખક છું પણ મારી પાસે મારા વિશે લખવાના શબ્દો નથી. હું કાલ્પનિક દુનિયા બનાવી એમાં લાગણીઓને શબ્દો આપું છું તો બસ એ પરથી આટલું સમજી જાઓ કે હું લાગણીશીલ સામાન્ય માણસ છું. મારી કાલ્પનિક કહાનીઓ તમને કેવી લાગી એ વિશે તમ મને અહીંયા મેસેજમાં અથવા તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરીને જણાવી શકો છો.

  • (51)
  • 1.1k
  • (51)
  • 744
  • (33)
  • 427
  • (38)
  • 393
  • (144)
  • 1.4k
  • (68)
  • 1.7k
  • (66)
  • 1k
  • (60)
  • 901
  • (66)
  • 971
  • (61)
  • 1.1k