×

લેખક છું પણ મારી પાસે મારા વિશે લખવાના શબ્દો નથી. હું કાલ્પનિક દુનિયા બનાવી એમાં લાગણીઓને શબ્દો આપું છું તો બસ એ પરથી આટલું સમજી જાઓ કે હું લાગણીશીલ સામાન્ય માણસ છું. મારી કાલ્પનિક કહાનીઓ તમને કેવી લાગી એ વિશે તમ મને અહીંયા મેસેજમાં અથવા તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરીને જણાવી શકો છો.

  • (40)
  • 517
  • (29)
  • 378
  • (36)
  • 371
  • (140)
  • 1.4k
  • (63)
  • 1.6k
  • (60)
  • 1k
  • (56)
  • 866
  • (61)
  • 0.9k
  • (56)
  • 1k
  • (58)
  • 1k