લેખક છું પણ મારી પાસે મારા વિશે લખવાના શબ્દો નથી. હું કાલ્પનિક દુનિયા બનાવી એમાં લાગણીઓને શબ્દો આપું છું તો બસ એ પરથી આટલું સમજી જાઓ કે હું લાગણીશીલ સામાન્ય માણસ છું. મારી કાલ્પનિક કહાનીઓ તમને કેવી લાગી એ વિશે તમે મને અહીંયા મેસેજમાં અથવા તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરીને જણાવી શકો છો.

  • (15)
  • 2.4k
  • (61)
  • 4.3k
  • (52)
  • 3.5k
  • (36)
  • 2.6k
  • (42)
  • 3.9k
  • (145)
  • 5k
  • (70)
  • 3.6k
  • (67)
  • 4.2k
  • (61)
  • 3.8k
  • (67)
  • 3.4k