મને ગુજરાતી નવલકથા, વાર્તા, ગઝલ, ટૂચકાઓ વાંચવા બહુ ગમે છે. આમ તો હું એક ફાઇનાન્સ કંપની માં નોકરી કરું છું પણ નવરાશ ના સમયે મારી કલ્પનાઓ ને તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે હું વાર્તા, કાવ્ય રચનાઓ લખતો રહીશ. તમારા સહકાર ની અપેક્ષા રાખું છું.

  • (18)
  • 208
  • (14)
  • 197
  • (17)
  • 240
  • (21)
  • 306
  • (25)
  • 318
  • (45)
  • 631
  • (65)
  • 865