એક ડોક્ટર જ્યારે દર્દી ને સાજા કરવાની સાથે મન ના ભાવ લખતો જાય ત્યારે વાંચનાર ના મન ને જરૂર જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આશા રાખું છું આપ મારા પુસ્તકો ને પ્રેમ આપતા રેહશો.

  • (18)
  • 366
  • (13)
  • 283
  • (18)
  • 447
  • (21)
  • 397
  • (35)
  • 522